Daňová evidence

- Zadání účetních dokladů ( vystavené a přijaté faktury, dobropisy, pokladní doklady a bankovní výpisy ) - měsíční/kvartální interval, případně zpětné vedení daňové evidence

- Výstupy z daňové evidence ( peněžní deník, pokladní deník, bankovní deník, evidence pohledávek, evidence závazků, evidence dkp/drobného majetku, karty dlouhodobého majetku ) - měsíční/kvartální interval, případně zpětné vedení daňové evidence

- Pro plátce daně z přidané hodnoty výstup záznamní povinnosti, kontrolní hlášení ( pro obchodní transakce se zeměmi EU ) - měsíční/kvartální interval

- Závěr roku - kontrola stavu hotovosti a bankovního účtu, uzávěrkové úpravy příjmů a výdajů, zahrnutí ročních odpisů. Výstupy pro stanovení základu daně z příjmů ( Výkaz o majetku a závazcích, Výkaz příjmů a výdajů )

- Zpracování Přiznání k dani z příjmů, silniční dani a další daňová přiznání

- Zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu a přehledu pro správu sociálního zabezpečení