Mzdové a personální účetnictví

- zadání všech skutečností týkajících se každého ze zaměstnanců a specifických pro konkrétní měsíční období ( prezence zaměstnanců - přítomnost, dovolené, dočasná pracovní neschopnost, náhradní placené volno, neplacené volno, různé odměny a náhrady, případné srážky ze mzdy )

- výpočet mezd pro všechny zaměstnance a kontrola správnosti a úplnosti všech mezd

- zpracování agendy v souvislosti s dočasnou pracovní neschopností s ošetřovným resp. nástupem na mateřskou dovolenou ( Příloha k žádosti o výplatu nemocenských dávek nebo ošetřovného a Příloha k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství )

- hlášení pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení v případě změn osobních údajů zaměstnanců nebo změn statutu zaměstnanců, resp. změn příslušnosti zaměstnanců ke zdravotní pojišťovně

- výstupy z měsíčních mezd určené pro zaměstnance, zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení ( výplatní lístky, Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovnu a pro správu sociálního zabezpečení Přehled výši pojistného )

- pro zaměstnavatele souhrnné výkazy měsíčních mezd podle mzdových složek a podle jednotlivých zaměstnanců, souhrnné výkazy měsíčních odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení podle jednotlivých zaměstnanců, výkaz za jednotlivé zaměstnance o sražených zálohách na daň z příjmu ze závislé činnosti, resp. o sražené dani zvláštní sazbou

- měsíčním výstupem ze zpracování mezd je rovněž účetní předpis zpracovaných mezd a příkaz k bezhotovostním odvodům výplat mezd, odvodům státním institucím apod. nebo výplatní listina v případě výplaty mezd v hotovosti

- vedení evidence pracovních úrazů a zpracování agendy s pracovními úrazy související

- kvartální zpracování podkladu pro odvod pojistného z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

- kvartální výpočet průměrné částky hodinové mzdy určené pro stanovení náhrad zaměstnanců

- roční zpracování výkazu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za celou organizaci za předchozí kalendářní období

- roční zúčtování záloh na dani z příjmů ze závislé činnosti pro jednotlivé zaměstnance, kteří podepsali Prohlášení, požadují toto zpracování a splňují podmínky pro jeho provedení

- roční nebo v průběhu roku při ukončení pracovního poměru zaměstnance zpracování Evidenčních důchodových listů